שליח עד הבית חינם בקניה מעל 249

שליח עד הבית חינם בקניה מעל 249

תקנון ותנאי שימוש של אתר האינטרנט Culin-Art


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של
Culin-Art, העוסק בשיווק כלי מטבח ופטנטים למטבח מהיבואן לצרכן ( להלן : " החברה ") והמשמש כחנות אלקטרונית למכירת מוצרים .


הנך מודע ומסכים לכך , כי הוראות ותנאי תקנון זה ו / או הוראות וכללי מדיניות המפורסמים ו / או שיתפרסמו באתר מעת לעת מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה בעניין הנושאים המפורטים בו , והנך מסכים לקבל ולנהוג לפיהם על כל תנאיהם , זאת ללא כל הגבלה ו / או הסתייגות . הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל מחלוקת בינך לבין החברה . אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו / או לבצע הזמנה דרכו .


 1. מבוא


 1. החברה רשאית לשנות את התקנון ואת כללי המדיניות באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי . אם המשכת להשתמש באתר לאחר שנערכו שינויים לתקנון , אזי ייראו אותך כמסכים לשינויים כאמור . מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל , החברה תהא רשאית להפסיק או לשנות את אופי הפעילות באתר כולה או חלקה , באופן זמני ו / או קבוע , בכל עת .


  1. מדיניות החברה המופיעה באתר האינטרנט של החברה ( http://culinaryart.co.il/ ) וכפי שתהיה בתוקף מעת לעת היא חלק בלתי נפרד מתקנון החברה .


  1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה במשמע ולהיפך . כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד , תקף אף ברבים במשמע ולהיפך . מקום שמדובר באדם , תקף אף כלפי תאגיד .


  1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון . 1. מניעת הזמנה באתר


  1. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה למנוע ממשתמש מלעשות הזמנה באתר , באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים : ( א ) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו / או עבר על הוראות הדין ; ( ב ) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון ו / או מכללי המדיניות המופיעים באתר ; ( ג ) המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר פרטים שגויים במתכוון ו / או בזדון ; ( ד ) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו / או במי מטעמה ו / או בפעילות התקינה של האתר ו / או בצד ג ' כלשהו . ( ה ) אם המשתמש נמנע בעבר , שלא כדין , לשלם עבור מוצרים שרכש באתר ( ו ) אם כרטיס האשראי ברשות המשתמש חסום או הוגבל לשימוש .


 1. מסירת פרטים


  1. במסגרת השימוש באתר וביצוע ההזמנות תידרש למסור מידע אישי כגון שם , דרכי התקשרות , כתובת דוא " ל , פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים נוספים בהתאם לשיקולי החברה ( להלן : " מידע אישי "). לא ניתן לבצע הזמנות באתר ו / או להמשיך את השימוש בו ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה . ייתכן והחברה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים , לפי שיקול דעתה , הנחוץ לטעמה ובעת שימוש אחר באתר תתבקש למסור מידע אישי אחר ו / נוסף .


  1. המשתמש מתחייב למלא בעת ביצוע ההזמנה פרטים מלאים , נכונים ומדויקים .


 1. מי שרשאי להשתמש ולבצע פעולה באתר , הינו כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה אשר ברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל . המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף , אשר הונפק בישראל ע " י אחת מחברות כרטיסי האשראי . המשתמש מחויב להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל . תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה או באמצעות העברה בנקאית לחשבון האתר . החברה לא מתחייבת לכבד את כל כרטיסי האשראי הקיימים .


שימו לב ! לא יתאפשר תשלום באמצעות כרטיס אשראי בידי מי שאינו בעליו .


  1. האתר לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שהזמנה של לקוח לא תתקבל במערכת בשל בעיה טכנית ו / או כל תקלה שאינה בשליטת החברה .


  1. בעת שימוש בשירותי האתר וביצוע ההזמנות נאסף עליך מידע . חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי , כלומר שמך , כתובתך וכיו " ב . חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך . בין היתר , קיים מידע סטטיסטי ומצטבר . המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים , כגון כמות ההזמנות שביצעת , ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד . מובהר שלמרות שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים הנדרשים החברה לא תוכל לאפשר לבצע הזמנות אם לא יתקבלו הפרטים הנדרשים .


 1. מאגר המידע של החברה


  1. מאגר המידע של החברה נמצא בתהליך רישום , על - פי חוק הגנת הפרטיות , התשמ " א -1981, והחברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלבנטי אחר .


  1. במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש , בהתאם לתקנון האתר ולמסמך זה .


  1. בהתאם לחוק , כל אדם זכאי לעיין בעצמו , או על ידי בא - כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו , במידע שעליו המוחזק במאגר מידע . אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון , שלם , ברור או מעודכן , רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו . אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו , עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות . על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע , רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות .


 1. במקרה של בקשה למחיקת מידע , המידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה על - פי דין .


  1. החברה רשאית להיעזר בחברות שונות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר . החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר , תדירות השימוש בו , מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה . המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו , הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח , מחקר ובקרה .


 1. הפסקת הפעילות באתר , שינויים או ביטול מטעם החברה


  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת , על פי שיקול דעתה הבלעדי , את הפעילות באתר לרבות על ידי חסימת מספר IP של משתמש , כמפורט בהוראות תקנון זה וכן לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן :


  1. אם אירעה תקלה טכנית או תקלה כלשהי

  2. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה

  3. בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר

  4. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר , מראהו , תכניו , וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל , בלא צורך להודיע לך על כך מראש . מטבעם , שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי - נוחות , שיבושים כלשהם וכיוצא באלה . מובהר כי לא תהא לך כל טענה , תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם

  5. כפוף להוראות דין אחרות


  1.   החברה שומרת על זכותה לשנות מחירים בכל עת , להפסיק מבצעים , הנחות ושימוש בקופונים ( אם ישנם כאלו ) בכל עת . בכל מקרה , אין כפל מבצעים והנחות על הרכישות באתר אלא אם צוין אחרת . כמו כן רשאית החברה לשנות בכל עת ולפי שיקול דעתה את היצע המוצרים והשירותים שמציע האתר , וכן להוסיף ו / או להוריד מוצרים והכול לפי ראות עיניה . 1. היעדר אחריות מצד החברה


  1. נפלה טעות קולמוס ו / או טעות טכנית במחיר ו / או בכל פרט אחר באתר - לא יחייב הדבר את החברה .


  1. תמונות , הדמיות וכיו " ב המופיעים באתר , ככול ומופיעים , נועדו להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם .


  1. החברה ו / או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש , כתוצאה משימוש באתר , ולא יישאו בכל נזק עקיף , תוצאתי או מיוחד , לרבות הפסד הכנסה ו / או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא . בכל מקרה החברה לא תשאר באחריות העולה על ערך מוצר שנרכש . מובהר כי החברה רשאית להשבית את פעילותה , כולה או חלקה , לצורך תחזוק האתר , שדרוגו , עדכונו או לכל צורך אחר ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפיה .


  1. עצם הצגתם של המוצרים באתר האינטרנט אינה מהווה המלצה לרכישתם . האחריות לכל מוצר ומוצר היא על פי המצויין באתר האינטרנט לגבי אותו מוצר ספציפי , ותעודת האחריות למוצר , במידה וקיימת , תסופק עם המוצר עצמו . מובהר כי החברה אינה מייצרת את המוצרים , על כל הכרוך והמשתמע מכך .


  1. ככול וסופקה למוצר כלשהו תעודת אחריות האחריות תחול לפי אחריות היצרן ו / או היבואן , והכול בהתאם לאמור בתעודת האחריות וכפוף לכך שהמזמין יפעל על פיה .


 1. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) . החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא ויהיה נקי מתקלות ושגיאות , הפרות אבטחה , וירוסים , או שתמיד יהא זמין . לא תהיה למשתמש כל טענה , תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה .


  1. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר . יחד עם זאת , החברה אינה יכולה להתחייב שהשירות באתר לא יופרע , יינתן כסדרו בלא הפסקות , קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה , בתוכנה או בקווי התקשורת , והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו / או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו / או בקווי בזק ו / או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט . החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה .


  1. החברה לא תהא אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר , אם קיימים , והמובילים לאתרים אחרים . החברה אינה מתחייבת כי קישורים (links) כלשהם יובילו את מבצע הפעולה כאלו ואחרים לאתר אינטרנט פעילים . החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה , ואין באפשרותה של החברה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן ( אם בכלל ) שלם , מדויק או עדכני . ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד .


  1. החברה עושה כל שבידיה לשלב מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר , וזאת תוך שילוב אמצעים מקובלים וסבירים בהם נעשה שימוש באתרים דומים לאתר החברה . חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל . עם זאת מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה , ניסיונות לחדירות כאלה , חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר . המשתמש מתחייב כי לא ייבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו / או לאתר , לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה , לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל ו / או לנקוט כל פעולה נוספת שהיא כדי לשבש את תפקודו השוטף . 1. ביטול הזמנה , מועדי אספקה ומחירים


  1. הזמנה שתבוצע על ידי משתמש תחשב לעסקה מאושרת וברת תוקף רק לאחר אישור החברה וקבלת אישור בדואר אלקטרוני שישלח אל המשתמש . מבלי לגרוע מן האמור לעיל , החברה תהיה רשאית שלא לכבד את ההזמנה באחד מן המקרים הבאים :


 • טעות חריגה בפרסום של מוצר ו / או מחירו באתר האינטרנט

 • במקרה שאזל המלאי . במקרה כזה תמסר הודעה למזמין

 • במקרה ולא ניתן ליצור קשר עם המזמין

 • במקרה של כוח עליון .

 • במקרים הקבועים בדין  1. ההזמנה תסופק למשתמש בהתאם למועדי האספקה שהתחייבה להם החברה והמופיעים באתר בזמן ביצוע ההזמנה , רק לאחר שהשלים באופן מלא את תהליך הרכישה וניתן לו אישור מן החברה , ובתנאי שחברת כרטיס האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה .


  1. המשתמש רשאי לבטל הזמנה שבוצעה מרחוק ושאושרה על ידי החברה בתוך 14 יום מיום שקיבל את המוצר , כפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן התשמ " א -1981 ובכפוף לכך שהמוצר עטוף ו / או ארוז באריזתו המקורית ללא כל פגם ו / או בלאי . לצורך ביטול מוצר בפרק זמן זה יש ליצור קשר עם החברה בדרכי התקשרות המקובלים ולהודיע על ביטול העסקה . כנגד החברת המוצר לחברה , על אחריות וחשבון המזמין , רשאית החברה , על פי דין , לנכות מן המחיר ששולם לה סך של 5% משווי המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם , ולהשיב את יתרת המחיר ללקוח בהתאם לאמור בחוק . יצוין כי במידה והמזמין מבקש שהחברה תאסוף בחזרה את המוצר מביתו , הוא רשאי לבקש מן החברה לשלוח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו וזאת על חשבונו . זכות הביטול אינה עומדת בכפוף למקרים שבחוק , כגון מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המזמין לפי דרישותיו המיוחדות .


  1. ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר והינו באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש בתוך 14 יום מיום מסירת המוצר ללקוח , וזאת באמצעות שליחתו , על חשבון הלקוח , למשרדי החברה . פריטים המוגדרים כ " מבצעים " אינם ניתנים להחזרה אך ניתנים להחלפה עד 5 ימי עסקים מיום קבלתם .


  1. החברה רשאית אך לא חייבת לפרסם מעת לעת באתר קופונים המעניקים זכות להנחות , הטבות או מבצעים . השימוש בקופון כפוף לזכויות שהוא מקנה ואשר יפורטו על ידי החברה לרבות תנאים למימוש , מועד אחרון למימוש וכן פרטים נוספים לפי שיקול דעתה של החברה . במידה ומשתמש מעוניין להשתמש בקופון , ככול והאתר מציע קופון , ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד . במקרה של החזרת פריט לפי חוק הגנת הצרכן בתנאים של סעיף 7.3, אשר נקנה בהנחה עם שימוש בקופון , הסכום שיוחזר ללקוח יהיה זה ששולם לאחר הנחה . מובהר כי השימוש בקופון הוא חד פעמי ואישי ואינו ניתן להעברה ו / או מכירה לצד שלישי , ואין לעשות בו כל שימוש אחר פרט למימושו באמצעות החברה .


 1. אספקת המוצרים כי היא כמפורט במדיניות החברה באתר האינטרנט , באמצעות דואר רשום או חברת שליחויות או איסוף רשמי , במחירים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה , והכול במסגרת זמן האספקה המצויין בעת ביצוע ההזמנה .


  1. במידה והמשתמש ביקש כי המוצר יגיע אליו באמצעות שליח ונמצא ביישוב אליהם חברת השליחים אינה מגיעה – האספקה תיעשה באמצעות דואר רשום או איסוף עצמי . בכל מקרה החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח איתם היא עובדת וייתכנו עיכובים אשר אינם בשליטתה . חשוב לציין שמוצרים שיסופקו באמצעות דואר רשום על ידי דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל , וכי לחברה אין כל יכולת לשלוט על זמני האספקה של הדואר ולמזמין לא תהא כל תלונה ו / או טענה כלפי החברה בנוגע לזמן האספקה .


  1. מועדי האספקה אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי . במידה ומוצר אזל מן המלאי ובוצעה הזמנה על ידי המשתמש לגביו , החברה מתחייבת למסור על כך הודעה למשתמש בתוך זמן סביר ולהציע לו מוצר חילופי אחר . במקרה והמשתמש עומד על הזמנת המוצר שאינו נמצא במלאי ייקבע מועד אספקה ספציפי לגבי אותו המוצר .


  1. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע " מ אלא אם צוין אחרת במפורש . 1. הרשאה לדיוור ישיר , פרסומים ופרסומות


  1. החברה ו / או מי מטעמה רשאית לשלוח לך מעת לעת , בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת , מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי , עדכונים , פרסומים , הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה , ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע ( להלן : " דיוור ישיר ")


  1. מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך , לרבות בעת ביצוע הזמנה ו / או רישום לאתר או במועד אחר , וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו , או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין . באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת באמצעות משלוח הודעות סירוב בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות .


  1. החברה עשויה להעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים , לצורך שירותי דיוור ישיר , כפוף להוראות הדין בלבד , ובין השאר ועשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים . כן עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור , בכפוף להתחייבות של הנ " ל לסודיות , וכפוף שאלו יוכלו לשלוח אליך פרסומות ודברי דיוור בהתאם להוראות דין , וכפוף לאפשרותך לסרב לקבל דברי פרסומות ו / או דברי דיוור , כאמור .


  1. במידה ונתת את הסכמתך המפורשתך לכך , החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות , לרבות SMS ובדואר אלקטרוני , דברי פרסומת , בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת ( בזק ושידורים ) ( תיקון מס ' 40), התשס " ח – 2008 (" חוק הספאם ") החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר , לצורך שיפור השירותים באתר ו / או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך , בכפוף להוראות חוק הספאם . בהתאם לחוק האמור , הינך רשאי להודיע לחברה בכתב בכל עת כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות , ולהודיע לה שהוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור ו / דברי דיוור .


 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים / פרסומות של צדדים שלישיים


  1. החברה עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו / או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר .
   לצורך ניהול הפרסומות , חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון COOKIES ומשבצות " משואות רשת " (WEB BEACONS) במודעות הפרסומות או בדפי האתר . המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי , המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר . המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך . השימוש שחברות אלה עושות ב -COOKIES ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן . 1. סודיות המידע


  1. החברה נוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר . עם זאת , לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט , ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו / או דרישה ו / או תביעה נגד החברה ו / או מי מטעמה עקב פגיעות , תקלות ו / או שיבושים כאמור , ואתה מוותר על כל תביעה כאמור .


  1. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור , ככל האפשר , על סודיות המידע . חרף האמור , תיתכן פגיעה בסודיות המידע , עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי . ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר , שייגרם לך ו / או למי מטעמך , אם המידע יאבד , ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא .


 1. תנאים נוספים


  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר , לרבות הפטנטים , זכויות היוצרים , המדגמים , סימני המסחר , הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו , הינם רכושה של החברה בלבד , או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין . זכויות אלה חלות , בין השאר , על עיצובו הגרפי של האתר , בסיסי הנתונים בו , קוד המחשב של האתר , תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו .


אין להעתיק , לשכפל , להפיץ , למכור , לשווק , לשדר , לבצע בפומבי , להעמיד לרשות הציבור , לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים , במידע , , בתרשימים , בתמונות , בעיצובים או בשירותים הכלולים ו / או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש , ובכפוף לתנאי אותה הרשאה ( אם תינתן ). אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו , בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה ( אם תינתן ). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיוצא באלה או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי . אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה , אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש .


  1. השם CulinArt הינו סימן המסחר של החברה ( בין אם נרשם ובין אם לאו ) וגם שם המתחם הם רכושה הבלעדי של החברה . אין לעשות באלו כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב . כל התוכן המילולי , אייקונים וכל מידע אחר המופיע באתר , הכולל גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , מלל קולי וכו ' הינם בבעלותם הבלעדית של החברה .


  1. ככל שיש באתר סימני מסחר , תמונות ונתונים , שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס אתר , כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן .


 1. שונות

 

  1. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .


  1. על התקנון יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי .


  1. המשתמש מאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו / או תביעה ו / או דרישה כנגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ויראו בכך הסכמת המשתמש והכול בהתאם לאמור בחוק ההתיישנות , התשי " ח -1968.


  1. בתי המשפט של מחוז מרכז יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה לבינך בקשר לתקנון זה , פרשנותו ואכיפתו .


  1. המשתמש מצהיר ומתחייב , כי הוא מודע לתקנון זה , קרא אותו , הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו / או למי מטעמו כל טענה ו / או תביעה ו / או דרישה במישרין ו / או בעקיפין , כלפי החברה ו / או מי מבעליה ו / או מי ממנהליה ו / או מי מעובדיה ו / או מי מטעמה ו / או מי מטעמם בנוגע לאמור .


  1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות אלינו באחת מן האמצעים הבאים :


 • בכתובת הדואר האלקטרוני culinartt@gmail.com

 • באמצעות טלפון 050-9333277

 • בכתובת העצמאות 56, יהוד
אמינות , מקצועיות ושירותיות הן חלק מאמנת השירות שלנו . אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתרנו , חוויית קניה והנאה רבה ממוצרינו .


להתראות בקנייה הבאה !


ט . ל . ח
טואול - אתרים באינטרנט